Uchwała bez publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W ubiegłym roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wydała komunikat (z 29.10.2021 r.) w zakresie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku przyjmując, że ww. uchwały nie stanowią aktów prawa miejscowego (wpis z 29 października 2021 r. Uchwała o “dopłacie” do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi – stanowisko KR RIO).

Stosownie do art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Powyższa uchwała nie podlega urzędowej publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym i nie może zawierać postanowienia o publikacji uchwały, np. „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa ………………………..”

Uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy do kategorii aktów prawa miejscowego, jako aktów normatywnych zawierających normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.

Uchwała ta zawiera w istocie deklarację o skorzystaniu przez gminę z uprawnienia (wynikającego z art. 6r ust. 2da ustawy) do odstąpienia od dochowania modelu bilansowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, tj. pokrywania przez gminę kosztów funkcjonowania tego systemu z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Postanowienie o publikacji ww. uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym narusza art. 2 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461). Przywołane przepisy ustawy ustanawiają obowiązek opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym m.in. aktów prawa miejscowego stanowionych przez organ gminy, a także innych aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne. Uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy do tego rodzaju aktów.

Źródło: Uchwała Nr 17/256/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 października 2022 r.