Limit pomocy de minimis w rolnictwie.

Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Komisji nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r.). W świetle ww. załącznika limit pomocy de minimis w Polsce nie może przekroczyć kwoty 295 932 125 euro.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 02.11.2022 r. wynosi 288 946 859,49 euro, co stanowi 97,64% (źródło: https://srpp.minrol.gov.pl).

Stosownie do art. 12 ust. 12 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, pomocą de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) jest zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielana na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w dniu, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.

Biorąc pod uwagę przytoczony przepis rozporządzenia unijnego, ustalenie wysokości zwolnienia i ulgi następuje na dzień wydania decyzji o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym dla całego okresu zwolnienia lub ulgi obliczonego na podstawie bieżącej wielkości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego. Jednakże należy zauważyć, że istnieje możliwość odrębnego wnioskowania o zwolnienie na okres 5 lat oraz ulgę na kolejne 2 lata następujące po upływie 5 lat zwolnienia (źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zakup-ziemi).