Nowe zwolnienie od opłaty skarbowej.

Od 3 listopada br. obowiązuje nowe zwolnienie od opłaty skarbowej, wprowadzone ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

Stosownie do art. 9 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w przypadku gdy zakup preferencyjny paliwa stałego następuje w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu – zakupu preferencyjnego dokonuje się po przedstawieniu, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zaświadczenia potwierdzającego:

  • wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo 
  • pozytywne rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W przypadku gdy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia wystąpiła osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji tego wniosku w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wówczas w zaświadczeniu podaje się informację potwierdzającą, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, jest zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Zgodnie z art. 23 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w załączniku do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w części II w ust. 21 w kolumnie 4 „Zwolnienia” dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236)”.

Oznacza to, że wydanie zaświadczenia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego w gminie sąsiedniej albo od innego podmiotu jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Stosownie do art. 13 ust. 7 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.