Uchwała o “dopłacie” do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi – stanowisko KR RIO.

Od 23 września 2021 r. obowiązuje nowy przepis – art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzony ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1648).

Stosownie do tego przepisu rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

  1. środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2–2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lub
  2. celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

W dniu dzisiejszym (29.10) Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wydała komunikat w zakresie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku przyjmując, że ww. uchwały:

  1. podlegają nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych,
  2. nie stanowią aktów prawa miejscowego, z uwagi na brak postanowień wskazujących na cechy normotwórcze we wskazanych uchwałach.

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazała ponadto, że postanowienia o „dopłacie” nie powinny być zawierane w uchwale budżetowej. Stosownie bowiem do brzmienia art. 213 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) w uchwale budżetowej nie zamieszcza się przepisów niezwiązanych z wykonywaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W ocenie KR RIO zasadnym jest podejmowanie odrębnej uchwały o „dopłacie”, na co wskazuje odrębna regulacja ustawowego upoważnienia do podjęcia przedmiotowej uchwały.

Ponadto KR RIO składania się do poglądu, że uchwała o „dopłacie” może zawierać zarówno ogólne postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami, jak też może wskazywać konkretną kwotę dopłaty. Za dopuszczalne, a w niektórych przypadkach nawet konieczne, uznać należy dokonanie zmiany tej uchwały w trakcie roku budżetowego.

Treść Komunikatu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin