Uchylenie dotychczasowej uchwały rady gminy.

Uchwalenie przez radę gminy nowej uchwały dotyczącej podatków i opłat lokalnych lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga uchylenia uchwały dotychczas obowiązującej.

Regulacje dotyczące przepisów uchylających określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Zasady te mają zastosowanie do aktów prawa miejscowego, bowiem stosownie do § 143 załącznika do ww. rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” do projektów aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, a do przepisów porządkowych – również w dziale I w rozdziale 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. W dziale I rozdziale 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” uregulowano układ i postanowienia przepisów końcowych.

Zgodnie z § 38 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” w pierwszej kolejności jako przepisy końcowe zamieszcza się przepisy uchylające.

Podstawowe reguły dotyczące przepisów uchylających określa § 39 ust. 1 § 41 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej”. Z przepisów tych wynika, że w przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się ustawy, które ustawa uchyla; nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzedniej ustawy przez odmienne uregulowanie danej sprawy w nowej ustawie (§ 39 ust. 1). Ustawę regulującą dotychczas daną dziedzinę spraw uchyla się w całości, bez pozostawiania w mocy poszczególnych jej jednostek systematyzacyjnych, zwłaszcza pojedynczych przepisów (§ 41 ust. 1).

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” przepisowi uchylającemu ustawę nadaje się brzmienie: „Traci moc ustawa … (tytuł ustawy).”.

Oznacza to zatem, że w nowej uchwale, w przepisie uchylającym, wymagane jest wymienienie uchwały dotychczas obowiązującej, którą nowa uchwała uchyla, poprzez użycie formuły “Traci moc uchwała … (tytuł uchwały).”.

Uchwalenie nowych przepisów (uchwały) oznacza koniec obowiązywania przepisów dotychczasowych i konieczność stosowania nowych. Uchylenie dotychczasowej uchwały w związku z podjęciem późniejszej uchwały, wywołuje skutki dopiero od wejścia w życie nowej uchwały, a do stanów prawnych zaistniałych sprzed jej wejście w życie stosuje się przepisy uchwały dotychczasowe.

O zasadach dotyczących wejścia w życie uchwały rady gminy można przeczytać we wpisie z 23 lutego 2022 “Reguły wejścia w życie uchwały podatkowej”.