Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 2000 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W zakresie tematyki przedstawianej na stronie www.PodatkowyReferat.online przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego są wykorzystywane do:

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • postępowania egzekucyjnego w administracji.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.