Przeciętny dochód z gospodarstwa rolnego w 2021 r.

W dniu dzisiejszym (22 września 2022 r.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, stosownie do art. 18 ustawy o podatku rolnym, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r.  3288  zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  22  września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Monitorze Polskim poz. 913.

Przepis art. 306b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nakłada na organ podatkowy obowiązek wydania zaświadczenia potwierdzającego fakty albo stan prawny, które wynikają z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Zgodnie z obowiązującym prawem wójt gminy nie prowadzi rejestrów lub ewidencji ani nie gromadzi innych danych obrazujących dochodowość poszczególnych gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy. Gromadzi on jedynie, dla potrzeb podatku rolnego, dane dotyczące powierzchni gruntów rolnych gospodarstw rolnych, w tym w hektarach przeliczeniowych. Możliwe jest wydanie wnioskodawcy jedynie zaświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa (na podstawie wyroku NSA z 12 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1714/08 oraz wyroku WSA w Kielcach z 12 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Ke 210/11).