Reguły wejścia w życie uchwały podatkowej.

Warunkiem obowiązywania uchwały rady gminy, stanowiącej akt prawa miejscowego, jest jej należyte ogłoszenie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Co do zasady akty prawa miejscowego stanowionego przez organy gminy ogłaszane są w dzienniku urzędowym województwawchodzą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi dłuższy termin (o czym stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Zgodnie z treścią § 44 ust. 1 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2002 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) uchwały wchodzą w życie w całości w jednym terminie. Przepis § 45 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ wskazuje przykładowe brzmienie przepisów o wejściu w życie ustawy: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” oraz „Ustawa wchodzi w życie z dniem … (dzień oznaczony kalendarzowo)”.

Zasady te, zgodnie z § 143 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, mają odpowiednie zastosowanie do aktów prawa miejscowego (uchwał jednostek samorządu terytorialnego).

Brzmienie przepisów o wejściu w życie uchwały rady gminy w zakresie podatków i opłat może być następujące:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (…)”

Brzmienie przepisów o wejściu w życie uchwały rady gminy w zakresie podatków i opłat w terminie wejścia w życie uchwały dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia może być następujące:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa (…)”

Uwaga: Uchwała nie może wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa z mocą obowiązującą od daty oznaczonej kalendarzowo innej niż dzień po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Akt prawny nie może wejść w życie i nie posiadać mocy obowiązującej oraz nie może posiadać mocy obowiązującej przed wejściem w życie (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.03.1999 r. sygn. akt: K 5/98).

Nieprawidłowe jest zatem następujące określenie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa (…) z mocą obowiązującą od 1 stycznia (…).