Osoba reprezentująca podatnika w deklaracji.

Deklarację jest zobowiązany złożyć podatnik. Deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, co wynika z art. 80a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Wzory formularzy deklaracji, określone w drodze rozporządzeń przez Ministra Finansów, wskazują pozycje do złożenia podpisu przez podatnika albo do złożenia podpisu przez osobę reprezentującą/osoby reprezentujące podatnika. Dotyczy to deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych. Może dotyczyć to również deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli wzór z podpisem podatnika i podpisem osoby reprezentującej podatnika zostanie wprowadzony uchwałą rady gminy.

Kto jest “osobą reprezentującą podatnika” w deklaracji?

W formularzu deklaracji złożenie podpisu przez podatnika oznacza wskazanie imienia oraz nazwiska podatnika oraz podpis podatnika.

Identycznie – złożenie podpisu przez osobę reprezentującą podatnika oznacza wskazanie imienia oraz nazwiska oraz podpis osoby reprezentującej podatnika.

Podpisanie deklaracji obywa się zatem poprzez wskazanie imienia i nazwiska podatnika lub osoby reprezentującej / osób reprezentujących podatnika. Nie ma tu zatem miejsca na wskazanie nazwy podatnika (np. nazwy spółki, nazwy innych podmiotów będących podatnikami).

Określenie “podpis podatnika” z oznaczeniem imienia oraz nazwiska oznacza zatem podatnika – osobę fizyczną.

Natomiast w przypadku każdego innego podatnika (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej) podpisanie deklaracji “przez podatnika” oznacza wskazanie imienia oraz nazwiska osoby reprezentującej podatnika. Osobą reprezentującą podatnika może być np. prezes spółki reprezentujący jednoosobowo spółkę. Osobami reprezentującymi podatnika może być np. dwóch członków zarządu łącznie reprezentujących spółkę.

Osobą reprezentującą podatnika (podatnika będącego zarówno osobą fizyczną jak i osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) może być także osoba której podatnik udzielił pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. Pełnomocnikiem do podpisywania deklaracji jest zawsze osoba fizyczna wskazana w pełnomocnictwie z imienia i nazwiska. Dane pełnomocnika wraz z podpisem wskazuje się zatem jako dane osoby reprezentującej podatnika.