Rejestr REGON – informacje o podatnikach.

REGON – czyli krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej to jeden z wielu rejestrów publicznych prowadzonych przez organy administracji publicznej. Rejestr REGON jest rejestrem prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne).

Rejestr REGON obejmuje m. in.

 • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.

W rejestrze REGON są gromadzone m.in. następujące informacje:

 • nazwa, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – nazwisko i imiona oraz adres siedziby,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • forma prawna i forma własności
 • wykonywana działalność (PKD), w tym rodzaj przeważającej działalności
 • daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów.

Wyszukiwarka rejestru REGON jest dostępna pod adresem: https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx

W rejestrze REGON można sprawdzić informacje o danym podmiocie wpisane w rejestrze REGON na podstawie numerów identyfikacyjnych: REGON, NIP, KRS oraz adresu prowadzenia działalności.

Do wyszukiwania wystarczy numer identyfikacyjny albo adres.

Do wyszukania wystarczy jeden z numerów identyfikacyjnych: albo NIP albo KRS albo REGON:

Do wyszukania według adresu wystarczy wskazanie województwa, powiatu, gminy i miejscowości. Można wyszukiwać również na podstawie adresu z dokładnością do ulicy i numeru nieruchomości:

Rejestr REGON jest rejestrem bezpłatnym, dostępnym bez logowania.

Informacje z rejestru REGON mogą służyć do sprawdzenia danych dotyczących podatników, np. nazwy podatnika oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD. Numer identyfikacji podatkowej NIP może służyć do sprawdzenia wnioskodawcy o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Informacje o podmiotach prowadzących działalność na terenie nieruchomości mogą służyć do weryfikacji powszechności opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz realizacji obowiązku uiszczania opłat związanych z odpadami komunalnymi.