Numer programu pomocowego w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Czy w decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która jest wydawana na wniosek producenta rolnego należy umieścić numer programu pomocowego?

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest pomocą publiczną.

Zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest programem pomocowym o numerze SA.58653 (2020/X).

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany, udzielając pomocy publicznej, poinformować pisemnie beneficjenta pomocy o jej zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z art. 108 TFUE bądź o braku obowiązku notyfikacji. W przypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie programu pomocowego zakres informacji określonej obejmuje także wskazanie numeru referencyjnego programu nadanego przez Komisję.

Oznacza to zatem, że w decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia użytków rolnych winien wskazać numer programu pomocowego – SA.58653 (2020/X).