Postępowanie wierzycieli od 25 marca 2024 r.

Dz. U. poz. 316 z 06.03. br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556, z późn. zm.) tj. z dniem 25 marca 2024 roku.

Z tym dniem utraci moc rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083).

Rozporządzenie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych określa formy działań informacyjnych, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania, a także tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych prawie w całości w sposób identyczny jak w dotychczasowym rozporządzeniu.

Zmiany dotyczą przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia i są związane ze zmienionym brzmienia art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowiącym, że obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawni się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem, a jeżeli zaś w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawnią się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności. Zgodnie § 6 rozporządzenia w przypadku upomnienia obejmującego należności pieniężne, na które wystawiono więcej niż jeden tytuł wykonawczy, wierzyciel wykaże koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najpóźniejszym terminie płatności.

Z rozporządzenia wykreślono ponadto przepis dotyczący występowania przez wierzyciela do organu egzekucyjnego o podanie informacji dotyczącej nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej lub wysokości kosztów egzekucyjnych w związku z uchyleniem w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązku nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.

Powyższe zasady oraz postępowanie wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych będą przedmiotem warsztatów online 11 kwietnia 2024 r. Zmiany w egzekucji administracyjnej podatków lokalnych“.