Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dz. U. z 5 marca br. poz. 311 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawarte jest zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 1b ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budynków wchodzących w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych odpowiednio na własność lub w trwały zarząd Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty i budynki wchodzące w skład nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych, nabytych, po dniu 1 stycznia 2007 r., odpowiednio na własność lub w trwały zarząd Skarbu Państwa oraz przekazanych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz właściwych jednostek samorządu terytorialnego – w trybie określonym w niniejszym rozdziale, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło nabycie, nie dłużej niż przez okres 5 lat w odniesieniu do gruntów i 1 roku w odniesieniu do budynków.

Kwestia zwolnienia z podatku od nieruchomości określona w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jest także przedmiotem wpisu z 30 sierpnia 2023 r. “Podatek od nieruchomości od gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa“.