Podatek od nieruchomości od gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa.

W odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2023 r. znak sprawy DSP13.054.30.2023 na interpelację poselską nr 43370, Minister Finansów wskazał, że nie przewiduje się zmian przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości właścicielom gruntów zajętych pod inwestycje Skarbu Państwa.

Osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, dopóki nie wyzbędzie się przysługującego jej prawa, czy to w drodze umownej, czy w inny sposób, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, zobowiązanym do jego zapłaty, w terminach i wysokości wynikających z otrzymanej decyzji podatkowej.
Obowiązek podatkowy w tym podatku wygasa bowiem z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, tj. np. nastąpiło przeniesienie własności nieruchomości.

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są normami prawa o charakterze ogólnym (generalnym) i w związku z tym nie przewidują odrębnych zasad w zakresie powstania/ustania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w sytuacjach nabycia nieruchomości według procedury przewidzianej w przepisach ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z tą ustawą nieruchomości lub ich części objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa:
1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,
2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się
ostateczna.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Z ustawy nie wynika, aby wpis w księdze wieczystej miał charakter konstytutywny, tj. tworzący prawo. Tym samym jest to wpis deklaratoryjny, tzn. taki, który tylko potwierdza prawo istniejące.

Wobec powyższego z upływem miesiąca, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, tj. w którym ustały okoliczności uzasadniające obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, obowiązek podatkowy dotychczasowego właściciela nieruchomości wygasa i traci on status podatnika tego podatku. W terminie 14 od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, obowiązany jest on złożyć informację na podatek od nieruchomości. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego jest podstawą dla organu podatkowego do zmiany decyzji, którą ustalono podatek.
Natomiast czas trwania procesu dokonywania wpisów w księgach wieczystych, jak również w ewidencji gruntów i budynków, w związku ze zmianami właścicielskimi w następstwie stosowania przepisów ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nie wpływa na obowiązek w podatku od nieruchomości.