Ostatni dzień składnia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Dzień 31 sierpnia to ostatni dzień składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Termin składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został uregulowany w art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wniosek składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

Terminy dla złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego mają charakter terminów prawa materialnego (wyrok WSA w Gdańsku z 9.10.2007 r. I SA/Gd 381/07). Terminem materialnym jest okres, w którym nastąpić może ukształtowanie praw lub obowiązków. Uchybienie terminu materialnego wywołuje skutek w postaci m. in. wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym. Nie jest możliwe przywrócenie terminu materialnoprawnego. Oznacza to, że nie ma możliwości przywrócenia terminu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 57 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m. in.:
1) wysłane na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych;
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.