Opłata ryczałtowa od domku letniskowego za rok kalendarzowy.

Z brzmienia art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W świetle normy prawnej ujętej w art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ww. uchwała może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Dzień 30 kwietnia 2023 r. był zatem ostatecznym terminem, do którego można było uchwalić ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego za 2023 rok.

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustawodawca wprowadził roczną (niepodzielną), ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata ta płatna jest raz w roku ryczałtem, obowiązuje w okresie całego roku (od 1 stycznia do 31 grudnia) i nie zależy od okresu przebywania na danej nieruchomości i czasu wytwarzania odpadów na niej, czy faktycznie wytworzonej ilości odpadów na danej nieruchomości.

Regulacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zawierają postanowień normujących od kiedy do kiedy trwa rok podatkowy. Zgodnie jednak z art. 6q ust. 1 ustawy w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W świetle zaś art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 8 kwietnia 2022 r. sygn. akt I SA/Po 1033/21 wskazał, że w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. z dnia 24 marca 2021 r. sygn. akt III FSK 2334/21, z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt III FSK 2433/21, z dnia 30 września 2021 r. sygn. akt III FSK 2871/21 istota ryczałtowej stawki opłaty jest ściśle związana z okresem, na jaki jest ona ustalana. Ryczałtowa stawka tej opłaty jest zatem ustalana za rok. Takie normatywne wyrażenie, gdzie ustawodawca odnosi się do ustalenia ryczałtowej stawki opłaty „za rok” nie można rozumieć w taki sposób, że z uwagi na wprowadzenie mechanizmu ryczałtu można w dowolnym okresie danego roku ustalać tę stawkę opłaty.

Źródło: Uchwała Nr 20/1120/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2023 r.