Zmiany wniosku i sprawozdań w zakresie dotacji na zwrot podatku akcyzowego.

W Dzienniku Ustaw poz. 1699 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

Wniosek składany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) do wojewody do 18 września danego roku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, został uzupełniony o informację o średniej rocznej liczby świń oraz o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz i koni, zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11 sierpnia 2023 r. we wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, składanym w terminie do dnia 18 września 2023 r., wskazując kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę, dodatkowo wyszczególnia się kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie otrzymania przez producentów rolnych dodatkowej pomocy w wysokości 0,54 zł na 1 litr oleju napędowego do ilości zakupionego oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca 2023 r. wynikającej z faktur VAT albo ich kopii, stanowiących dowód zakupu tego oleju, dołączonych do wniosku producenta rolnego oraz kwoty przeznaczonej na jej wypłatę.

Równocześnie ww. rozporządzenie z 11 sierpnia 2023 r. określa nowe wzory przekazywanego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwemu wojewodzie::
1) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zał. nr 1 do rozporządzenia),
2) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zał. nr 2 do rozporządzenia).

W poz. 10 ww. sprawozdań “Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r. należy uwzględnić dodatkową pomoc udzielaną zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej SA.107291(2023/N) – Polska TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.