Opodatkowanie gruntów rolnych zajętych na farmę fotowoltaiczną.

Czy na cały teren farmy fotowoltaicznej, tj. teren ogrodzony, włącznie z pasami zieleni dookoła rzędów paneli słonecznych, należy nałożyć podatek od nieruchomości, nawet gdy pasy zieleni pozostają terenem biologicznie czynnym?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w odpowiedzi Ministra Finansów z 2.08.2023 r. znak sprawy: DSP13.054.29.2023 na interpelację poselską nr 42802 w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne.

Cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej, obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów
związanych z prowadzeniem tej działalności
w granicach objętych ogrodzeniem, w szczególności, gdy wolne przestrzenie ogrodzonej farmy fotowoltaicznej wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów lub są niezbędne dla zapewnienia ich obsługi.
Przemawia za tym fakt zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej stanowiącej zasadniczy – gospodarczy cel jego wykorzystywania.

Jeżeli jednak nieruchomość rolna jest wykorzystywana tylko częściowo do prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tylko w tej części. Co do zasady nie jest wykluczone opodatkowanie nieruchomości rolnej podatkiem od nieruchomości w części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej i podatkiem rolnym w odniesieniu do części nieruchomości niezajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, a weryfikacja prawidłowości opodatkowania pozostaje w gestii samorządowych organów podatkowych.

Rada gminy stosownie do przyznanych jej ustawowych upoważnień w art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych może różnicować wysokość stawek podatku od nieruchomości uwzględniając m.in. rodzaj prowadzonej działalności.

Pełna treść odpowiedzi Ministra Finansów z 2.08.2023 r. znak sprawy: DSP13.054.29.2023 na interpelację poselską nr 42802 w sprawie klasyfikacji ewidencyjnej i opodatkowania gruntów rolnych, na których zlokalizowane są wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne.