Błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki w deklaracji podatkowej.

Pytanie: Jakie poprawki w deklaracji złożonej przez podatnika może nanosić organ podatkowy?

Odpowiedź: Prowadząc czynności sprawdzające organ podatkowy posiada uprawnienia do korygowania deklaracji w przypadku gdy deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Możliwość ta wynika z art. 274 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Ustawodawca przewidując możliwość prostowania błędów rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek, nie wskazał ustawowej definicji tych pojęć. W związku z tym, stosując ten przepis, należy mieć na uwadze ich potoczne znaczenie.

Pojęcie “błąd” w powszechnym tego słowa znaczeniu to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, liczenia, wymowy itp.; odstępstwo od normy; pomyłka” (Słownik języka polskiego…, t. I, s. 167).

Błąd rachunkowy oznacza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego, np. dodawania lub dzielenia.

Błąd rachunkowy oznacza zatem omyłkę w wykonaniu działania matematycznego w deklaracji złożonej przez podatnika, np. błąd w podziale zobowiązania podatkowego na raty podatku, błąd w podsumowaniu.

Pod pojęciem oczywistej omyłki należy rozumieć taki błąd słowny, który nie budzi najmniejszej wątpliwości. Do oczywistych omyłek zalicza się różne błędy pisarskie, rachunkowe, komputerowe itp. (wyrok WSA w Gliwicach z 5 grudnia 2019 r. I SA/Gl 881/19).

Inne oczywiste omyłki to także błąd literowy w pisowni imienia lub nazwiska albo nazwy podmiotu.

Organ podatkowy ma możliwość skorygowania deklaracji, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty, w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5 000 zł.

Organ podatkowy uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, doręcza podatnikowi uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty nadpłaty bądź informację o braku takich zmian. Na korektę, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.