Kalendarz zmian do podatków i opłat lokalnych.

Jakie zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wejdą w życie w najbliższych miesiącach? Spójrz do poniższego kalendarza.

Data zmianyZakres zmian
1 września 2023 r.Likwidacja wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia.
Likwidacja wydawania z urzędu postanowień w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
10 grudnia 2023 r.Stosowanie e-doręczeń przez organ podatkowy i wierzyciela.
1 stycznia 2024 r.Możliwość przekazania na wniosek podatnika 1,5 % podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego.
25 marca 2024 r.Zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia.
Rozszerzenie zakresu danych w tytule wykonawczym. Rezygnacja z obowiązku wskazywania w dalszym i kolejnym tytule wykonawczym informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli.
Zmiana postępowania w przypadku niedotrzymania terminu płatności rat z decyzji o rozłożeniu na raty,