Upadłość podatnika a hipoteka przymusowa.

Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) zakazuje obciążania masy upadłości hipoteką oraz zastawem skarbowym po dniu ogłoszenia upadłości w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości. Tylko ci wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie do dnia ogłoszenia upadłości (czyli dokonano wpisu, choćby nieprawomocnego), będą mogli z niego skorzystać. Ustawodawca dopuścił wyjątek od tej zasady – dopuszcza się możliwość wpisania hipoteki już po ogłoszeniu upadłości, pod warunkiem jednak, że wniosek o wpis został złożony przez wierzyciela co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 81 ust. 1a ustawy Prawo upadłościowe po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić na składnikach masy upadłości hipoteki przymusowej ani zastawu skarbowego, także dla zabezpieczenia wierzytelności powstałej po ogłoszeniu upadłości.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe przepisu dotyczącego zakazu obciążania składników masy upadłości nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis hipoteki został złożony w sądzie co najmniej na sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.