Należna kwota podatku rolnego jako podstawa do obliczenia odpisu podatku rolnego.

Organ podatkowy na wniosek podatnika podatku rolnego, będącego osobą fizyczną oraz rolniczą spółdzielnią produkcyjną przekazuje kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez tego podatnika uprawnionego podmiotu, pod warunkiem zapłaty w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia tej kwoty (zgodnie z art. 6d ust. 1 i ust. 3 ustawy o podatku rolnym).

Należna kwota podatku dotyczy danego roku podatkowego.

Należna należna podatku to obliczona kwota podatku po uwzględnieniu zwolnień (ustawowych oraz uchwałowych) oraz ulg (z urzędu i na wniosek podatnika).

Należna kwota podatku rolnego wynika z decyzji ustalającej wysokość podatku rolnego (wydanej przez organ podatkowy dla podatnika – osoby fizycznej) oraz deklaracji na podatek rolny (złożonej przez rolniczą spółdzielnię produkcją lub osobę fizyczną).

Należna kwota podatku rolnego może ulec zmianie w wyniku wydania przez organ podatkowy decyzji zmieniającej lub uchylającej decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego albo skorygowania deklaracji na podatek rolny przez podatnika. Wydanie przez organ podatkowy decyzji oraz skorygowanie deklaracji skutkuje podwyższeniem lub obniżeniem wysokości należnego podatku rolnego. W wyniku zmiany wysokości należnego podatku rolnego ulega zmianie kwota 1,5% należnego podatku rolnego do przekazania na rzecz uprawnionego podmiotu.

Wnioskodawca nie wskazuje we wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1) należnej kwoty podatku rolnego. Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego (RPU-1) oraz załącznik do wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego – dane pozostałych podatników (ZRPU-1) są zamieszczone na stronie zawierającej formularze do druku do podatków i opłat lokalnych: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/