Koszty upomnienia nieżyjącego podatnika.

Pytanie: Zostało wystawione upomnienie dotyczące zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości zmarł. Kto odpowiada za koszty upomnienia w przypadku śmierci podatnika?

Odpowiedź: Jeżeli upomnienie zostało doręczone właścicielowi nieruchomości przed śmiercią wówczas, stosownie do art. 98 § 2 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa za koszty upomnienia odpowiada spadkobierca. Stosownie do art. 6q ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Natomiast w przypadku gdy  upomnienie zostało wysłane, ale nie zostało skutecznie doręczone (z uwagi na śmierć właściciela nieruchomości) koszty upomnienia są nienależne i nie mogą być dochodzone. Stosownie bowiem do art. 15 § 2 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia.