Rodzaj zobowiązanego w tytule wykonawczym.

W Dz. U. z 22.03.2024 r. poz. 431 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (wpis z 25marca 2024 r. “Nowe wzory tytułów wykonawczych TW-1 i TW-3”). Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1 (7) stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, natomiast wzór kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(3), stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych TW-1(5) i TW-3(2) stanowiące załączniki do rozporządzenia z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,tj. do 25 marca 2025 r.

Jednym z elementów tytułu wykonawczego, zarówno wzorów TW-1(5) i TW-3(2), jak również TW-1(7) i TW-3(3) jest “Rodzaj zobowiązanego”.

Rodzaj zobowiązanego w TW-1(5) i TW-3(2): “osoba fizyczna” i “podmiot niebędący osobą fizyczną” został zastąpiony w TW-1(7) i TW-3(3) przez “osobę fizyczną“, “osobę prawną“, “jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, “podmiot w organizacji“, “przedsiębiorstwo w spadku“.

Warsztaty online dotyczące zasad sporządzania tytułów wykonawczych “Tytuły wykonawcze w egzekucji administracyjnej” odbędą się 6 czerwca br.

W programie:

  1. Rodzaj dokumentu będącego podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego do podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracja, decyzja, zawiadomienie). Wymogi dotyczące dokumentów, uprawniające do stosowania egzekucji administracyjnej.
  2. Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej TW-1 i TW-3. Możliwość stosowania do 25 marca 2025 r. dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych TW-1 i TW-3.
  3. Wystawienie tytułu wykonawczego na zobowiązanego, którym jest: osoba fizyczna, osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, małżonkowie, osoba prawna, spółka nieposiadająca osobowości prawnej.
  4. Ustalenie kodu podstawy prawnej zgodnie ze słownikami referencyjnymi na podstawie rodzaju należności pieniężnej i aktu normatywnego. Podstawa prawna i identyfikacja podstawy prawnej obowiązku.
  5. Informacje dotyczące należności pieniężnej: przesłanki wskazania odpowiedzialności również z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Zasady odpowiedzialności podatnika uregulowane w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Pojęcie obowiązku ściśle związanego ze zobowiązanym. Obowiązek przekazywania wraz tytułem wykonawczym informacji dotyczącej danych: małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, podmiotu niebędącego zobowiązanym a właścicielem przedmiotu hipoteki przymusowej oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową.
  6. Zasady wykazywania kwot należności pieniężnej, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia w tytule wykonawczym.
  7. Dalszy tytuł wykonawczy do zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową na nieruchomości będącej własnością zobowiązanego. Zasady wypełnienia dalszego tytułu wykonawczego: numer porządkowy, data wydania dalszego tytułu wykonawczego, dane dotyczące należności pieniężnych, w tym wysokość odsetek za zwłokę.
  8. Kolejny tytuł wykonawczy z danymi podmiotu niebędącego zobowiązanym – małżonka zobowiązanego, któremu przysługuje prawo własności do nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, będącej przedmiotem egzekucji administracyjnej. Kolejny tytuł wykonawczy wystawiony na inny podmiot niż zobowiązany – aktualnego właściciela nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową (dłużnika rzeczowego). Data wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego.
  9. Informacja o wysokości kosztów egzekucyjnych do dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego.
  10. Przesłanki sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego. Nowa przesłanka sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego od 25 marca 2024 r. Zasady wystawienia upomnienia przed sporządzeniem zmienionego tytułu wykonawczego.