Planowane zmiany w klasyfikacji budżetowej.

W świetle opublikowanego na stronie RCL projektu z dnia 22 maja 2024 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmiana dotyczy paragrafu 285.

Zgodnie z ww. projektem paragraf „285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” ma otrzymać brzmienie: „285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmiany wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

Stosownie do obowiązującej od 1 stycznia 2024 r. ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1450) organ podatkowy na wniosek podatnika podatku rolnego przekazuje kwotę w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego podmiotowi uprawnionemu.

W 2024 r. nie ma podmiotów uprawnionych do otrzymania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego, o czym we wpisie z 1.03.2024 r. “Brak podmiotów uprawnionych do uzyskania w 2024 r. 1,5% należnego podatku rolnego”.