Nowe wzory tytułów wykonawczych TW-1 i TW-3.

W Dz. U. z 22.03.2024 r. poz. 431 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(7) stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, natomiast wzór kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(3), stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Stosownie do § 2 rozporządzenia dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych TW-1(5) i TW-3(2) stanowiące załączniki do rozporządzenia z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. do 25 marca 2025 r.

Niemniej, stosując dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych TW-1(5) i TW-3(2) wierzyciel nie wypełnia części – Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej oraz części – Informacja o nadaniu przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego / dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, tj. części H TW-1(5) i TW-3(2).

We wzorze TW-1 (7) dodano pozycje dotyczące: kodu wierzyciela, imienia ojca, imienia matki, numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, daty wydania dalszego tytułu wykonawczego.

We wzorze TW-3 (3) dodano pozycje dotyczące: kodu wierzyciela, imienia ojca, imienia matki, numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, daty wydania kolejnego tytułu wykonawczego.