Koszty egzekucyjne w dalszym i kolejnym tytule wykonawczym.

Zgodnie z brzmieniem art. 26c § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, dalszy tytuł wykonawczy zawiera wysokość kosztów egzekucyjnych – w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową.

Zgodnie z brzmieniem art. 26ca § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kolejny tytuł wykonawczy zawiera wysokość kosztów egzekucyjnych – w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową.

Stosownie do obowiązującego § 6 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 320) przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego w przypadku zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową, o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.

Stosownie do § 6 projektu (z 9 lutego 2024 r. opublikowanym na stronie RCL) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych przed wydaniem dalszego tytułu wykonawczego lub wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego w razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o podanie wysokości należnych kosztów egzekucyjnych.