Koszty upomnienia w przepisach prawa.

Koszty upomnienia podlegają egzekucji administracyjnej co wynika z art. 2 § 1 pkt 9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego, o czym stanowi art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszty upomnienia są pobierane na rzecz wierzyciela, jeżeli wierzyciel nie jest jednocześnie organem egzekucyjnym.

Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia, o czym stanowi art. 15 § 2 zdanie drugie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z 15 § 2 zdanie trzecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji koszty upomnienia podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.

Zgodnie z 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowiązującym od 25 marca 2024 r., obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.

Wysokość kosztów upomnienia wynosi 16,00 zł, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Upomnienie zawiera wskazanie wysokości kosztów upomnienia o czym stanowi § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 316), obowiązującym od 25 marca 2024 r., w przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, których dotyczy jedno upomnienie, wierzyciel wykazuje koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najpóźniejszym terminie płatności.

Stosownie do art. 62 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.

Według art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za koszty upomnienia powstałe do dnia otwarcia spadku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) do należności ubocznych zalicza się m. in. koszty upomnień.

Zasady ewidencji przypisów kosztów upomnień określa § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” księguje się koszty upomnienia w kwocie wpłaconej – na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. Przypis kosztów upomnienia ewidencjonowany jest zatem pod datą dokonania zapłaty kosztów upomnienia na podstawie dowodu wpłaty.