Likwidacja art. 259 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 259 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.

Przepis art. 3 pkt 7 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556), uchyla się art. 259 ustawy Ordynacja podatkowa. Zmiana obowiązuje od 25 marca 2024 r.

Niemniej, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, do wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wydanych przed dniem 25 marca 2024 r. stosuje się przepis art. 259 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa (przepisy dotychczasowe).

Równocześnie art. 3 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza do ustawy Ordynacja podatkowa nowy przepis art. 67da. Przepis art. 67da ustawy Ordynacja podatkowa obowiązuje od 25 marca 2024 r.

Stosownie do art. 67da § 2 ustawy Ordynacja podatkowa w razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.