Zasady sporządzania i przekazywania tytułów wykonawczych.

W Dz. U. poz. 432 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Tym samym z dniem 25 marca 2024 r. traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 1310).

W rozporządzeniu z 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego zlikwidowano regulacje dotyczące nadawania przez organ egzekucyjny klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej, natomiast pozostawiono dotychczas obowiązujące regulacje.

Tytuł wykonawczy w przypadku egzekucji należności pieniężnych jest sporządzany w formacie XML w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (§ 3 rozporządzenia z 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego).

Stosownie do § 4 pkt 2 w związku z § 10 rozporządzenia z 21 marca 2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego, tytuł wykonawczy jest przekazywany do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:
a) za pośrednictwem systemu,
b) z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o doręczeniach elektronicznych, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów za pośrednictwem systemu (przed dniem, w którym ostatni z podmiotów, pomiędzy którymi dokonywane jest przekazanie, stał się obowiązany do stosowania przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosuje się przepisy dotychczasowe).