Ryczałtowa stawka opłaty – uchwała do 30 kwietnia.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią kategorię nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jeżeli nieruchomości z domkami letniskowymi służą celom rekreacyjno-wypoczynkowym to uzasadnionym co do zasady jest przypisanie tychże nieruchomości do kategorii nieruchomości niezamieszkałych stwierdził NSA w wyroku z 1 czerwca 2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21, o czym we wpisie “NSA: nieruchomości z domkami letniskowymi to nieruchomości niezamieszkałe“.

Zgodnie z art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Z brzmienia art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W dniu 28 marca 2024 r. zostanie ogłoszony przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w roku 2023 stanowiący podstawę do ustalenia maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę służy również do ustalania maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nieruchomości letniskowe w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi” to temat warsztatów online, które odbędą się 18 kwietnia 2024 r. , w programie:

 1. Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  jako kategoria nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 2. Różnice pomiędzy obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomiędzy nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy a nieruchomością na której znajduje się domek letniskowy, lub inną nieruchomością wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 3. Możliwość podjęcia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 4. Możliwość złożenia pisemnego oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 5. Określenie przedmiotu opłaty – ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 6. Reguła ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin podjęcia lub zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Możliwości objęcia nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłatą ustaloną według stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
 8. Termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości letniskowej. Wezwanie do złożenia deklaracji.
 9. Zasady postępowania w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości letniskowych obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 10. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zawiadomienie, deklaracja, decyzja).
 11. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości letniskowych. Zmiana właściciela nieruchomości letniskowej w trakcie roku.