Ryczałtowa stawka opłaty – uchwała do 30 kwietnia.

Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowią kategorię nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Jeżeli nieruchomości z domkami letniskowymi służą celom rekreacyjno-wypoczynkowym to uzasadnionym co do zasady jest przypisanie tychże nieruchomości do kategorii nieruchomości niezamieszkałych stwierdził NSA w wyroku z 1 czerwca 2021 r. sygn. akt III FSK 3649/21, o czym we wpisie “NSA: nieruchomości z domkami letniskowymi to nieruchomości niezamieszkałe“.

Zgodnie z art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwała w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe może zostać podjęta lub zmieniona do końca kwietnia danego roku.

Z brzmienia art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.