Sprawozdawczość budżetowa – tekst jednolity.

W Dz. U. poz. 454 został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Dotychczas przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej zawarte były w Dz. U. z 2022 r. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 193.

W zakresie podatków i opłat lokalnych najistotniejszą część stanowią przepisy rozporządzenia oraz załączniki do rozporządzenia:

  • załącznik nr 7 – wzór sprawozdania Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki,
  • załącznik nr 9 – wzór sprawozdania Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu,
  • załącznik nr 37 – INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
  • załącznik nr 41 – TERMINY PRZEKAZYWANIA SPRAWOZDAŃ ORAZ ODBIORCY SPRAWOZDAŃ W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

co obejmuje poniższy plik.