Wzrost maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu 28 marca 2024 r. został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w roku 2023 stanowiący podstawę do ustalenia maksymalnych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę służy również do ustalania maksymalnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 r. opublikowanym w M. P. poz. 241 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r. wyniósł 2678,30 (przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wynosił 2249,79, co oznacza wzrost przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę o 428,51 zł).

Oznacza to zatem, że zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

  • w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, czyli 53,56 za mieszkańca (dotychczas 44,99 zł),
  • w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, czyli 18,74 zł za m3 zużytej wody (dotychczas 15,74 zł), z tym że zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, czyli 208,90 zł za gospodarstwo domowe (dotychczas 175,48),
  • w przypadku metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, czyli 2,14 zł za m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego (dotychczas 1,79 zł),
  • w przypadku metody od gospodarstwa domowego – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe, czyli 149,98 za gospodarstwo domowe (dotychczas 125,98 zł),
  • w przypadku metody od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, czyli 34,81 za pojemniki lub worki o pojemności 120l (poprzednio 29,24 zł).

Stosownie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, czyli 267,83 złza rok (poprzednio 224,97 – za rok).