Prawo upadłościowe – tekst jednolity.

Dz. U. poz. 794 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zasady określone w ustawie Prawo upadłościowe mają zastosowanie do podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgłoszenie wierzytelności otwiera drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela.

Stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

W myśl art. 240 Prawa upadłościowego w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

  1. imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
  8. numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Zgłoszenie wierzytelności dokonuje się poprzez system Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Do zgłaszania wierzytelności stosuje się pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Można je wyszukać przechodząc ścieżkę: Upadłość przedsiębiorcy -> Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości -> Pisma związane z listą wierzytelności -> Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.