Środek egzekucyjny bezskuteczny nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Stosownie do art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

Nie każde zastosowanie środka egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawniania. Zajęcie rachunku bankowego w sytuacji braku rachunków prowadzonych przez banki dla zobowiązanego stanowi bezskuteczny środek egzekucyjnynie przerywa biegu terminu przedawnienia. Identycznie, zajęcie innej wierzytelności w przypadku brak wierzytelności, które przysługiwałyby zobowiązanemu od dłużnika zajętej wierzytelności stanowi bezskuteczny środek egzekucyjnynie przerywa biegu terminu przedawnienia. Również zastosowanie środka egzekucyjnego po upływie terminu przedawnienia stanowi bezskuteczny środek egzekucyjnynie przerywa biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego. Stosownie do art. 81 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych
zobowiązanego prowadzonych przez bank
. Jeżeli zatem bank nie prowadzi rachunku zobowiązanego, zajęcie jest bezskuteczne.

Zgodnie z art. 89 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art. 72-85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie
wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności
wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu
egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Stosownie do art. 89 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług. Jeżeli zatem skierowano zawiadomienie o zajęciu do podmiotu, wobec którego zobowiązanemu nie przysługuje w danym momencie wierzytelność z tytułu dostaw, robót i usług, to ewentualne przyszłe wierzytelności z tego tytułu nie będą mogły być zajęte na podstawie takiego zawiadomienia. Będzie wówczas – po powstaniu wierzytelności – konieczne ponowne zawiadomienie dłużnika zajętej wierzytelności o zajęciu tej wierzytelności (por.: P. Przybysz, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LEX/el. 2023).

Źródło: wyrok WSA w Poznaniu z 09.02.2024 r. sygn. akt III SA/Po 825/23.

O zasadach przerwania biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego można przeczytać również we wpisie z 1 marca 2021 r. “Skuteczne zajęcie rachunku bankowego“.