Nadal bez wzorów elektronicznych TW-1(7) i TW-3(3).

Od 25 marca 2024 r. obowiązuje rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 431). Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(7) stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast wzór kolejnego tytułu wykonawczego TW-3(3), stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych TW-1(5) i TW-3(2) stanowiące załączniki do rozporządzenia z 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej mogą być stosowane, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. do 25 marca 2025 r.

Na podstawie wzorów dokumentów opublikowanych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) tworzone się dokumenty elektroniczne stosowane w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej. Publikacja wzoru dokumentu elektronicznego w CRWDE jest równoznaczna z określeniem wzoru (wprowadzeniem wzoru do obrotu prawnego) i wywołuje skutki analogiczne do określenia wzoru dokumentu poprzez publikację w Dzienniku Ustaw lub Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

W CRWDE nie opublikowano dotąd wzorów elektronicznych tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej TW-1(7) i TW-3(3).

Na Portalu Wierzycieli w zakładce “SYSTEM ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH”, opublikowano jedynie wersje ROBOCZE schematów formularzy TW-1(7) i TW-3(3) utworzone na podstawie wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 431). Przedmiotowe wersje nie są wersjami ostatecznymi i mogą ulec zmianie przed opublikowaniem w CRWDE.

Zgodnie z art. 26 § 1c pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zasady sporządzania tytułów wykonawczych to temat warsztatów online, które odbędą się 6 czerwca br.Tytuły wykonawcze w egzekucji administracyjnej“.