Formularz informacji do pomocy de minimis – brak zmian.

W dniu 1 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L, 2023/2831 z 15.12.2023), które zastąpiło obowiązujące do 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013.

Do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane zmiany do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

UOKiK opublikował pod linkiem: https://uokik.gov.pl/nowe-zasady-pomocy-de-minimis odpowiedź na pytanie:

Jaki stosować wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 2023/2831?

Do czasu wejścia w życie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis , konieczne jest stosowanie dotychczasowego wzoru Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Nie ma podstaw, aby organy udzielające pomocy wstrzymywały się z udzielaniem pomocy de minimis. Warunki dopuszczalności tej pomocy określa bezpośrednio rozporządzenie 2023/2831, a Formularz pomaga jedynie zebrać informacje niezbędne do oceny spełniania tych warunków. W celu zebrania brakujących / dodatkowych informacji lub wyjaśnień, podmiot udzielający pomocy de minimis może posłużyć się pomocniczo przepisem art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej, na podstawie którego może zobowiązać wnioskodawców do przedstawiania informacji o dotyczącej ich pomocy publicznej tak, aby zapewnić zgodność udzielanej pomocy de minimis z rozporządzeniem 2023/2831.