Przedawnienia kosztów upomnienia powstałych przed 25.03.2024 r.

Pytanie: Jaka jest podstawa prawna do przedawnienia kosztów upomnienia w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem 25 marca 2024 r.?

Odpowiedź: Zgodnie z nowym, wprowadzonym przez art. 1 pkt 5 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556), brzmieniem art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.

Zmiana obowiązuje od 25 marca 2024 r., stosownie do art. 29 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto od 25 marca 2024 r. obowiązuje również art. 12 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556), zgodnie z którym do przedawnienia kosztów upomnienia, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Oznacza to zatem, że w przypadku gdy obowiązek zapłaty kosztów upomnienia powstał przed dniem 25 marca 2024 r. stosuje się nową treść przepisu art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli obowiązek zapłaty tych kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem.

Reasumując, podstawą prawną do przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem 25 marca 2024 r. jest art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 12 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.