Nadpłata w sprawozdaniu Rb-27S.

Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej. W odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe” wykazuje się nadpłaty (kwoty nadpłacone) ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych.

Zgodnie z zapisem art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa – nadpłatę stanowi kwota nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, tzn. każda zapłacona przez podatnika kwota podatku wynikająca z zobowiązania podatkowego, wyższa niż kwota, do której zapłacenia podatnik jest zobowiązany na podstawie decyzji lub deklaracji albo na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Kwota do której zapłacenia podatnik jest zobowiązany wynika z:

1. deklaracji (np. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

    2. decyzji (np. decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych),

    3. mocy ustawy (np. w opłacie skarbowej).

    W przypadku więc, gdy podatnik ureguluje zobowiązanie podatkowe w terminie wcześniejszym niż przypada do zapłaty zgodnie z harmonogramem płatności, tj. np. w I kwartale wpłaci jednorazowo kilka rat lub całość kwoty rocznego wymiaru podatku, wówczas faktu tego nie należy traktować jako wystąpienie nadpłaty. Natomiast w przypadku, gdy podatnik ureguluje płatność w kwocie wyższej, niż ta, do zapłaty której na mocy decyzji/deklaracji został zobowiązany w danym roku budżetowym, wówczas fakt ten należy traktować jako nadpłatę.