Nowa przesłanka do sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego.

Zgodnie z obowiązującym od 25 marca 2024 r. przepisem art. 28b § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli decyzja o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej została wydana przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego i wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy na należność z tytułu niezapłaconej raty wynikającej z tej decyzji, to w przypadku niezapłacenia innej raty wynikającej z tej decyzjizwiększenia dochodzonej należności pieniężnej wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy.

W takich przypadkach zamiast wystawiać odrębny tytuł wykonawczy na każdą niezapłaconą ratę, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy na pierwszą niezapłaconą ratę. Jeżeli zobowiązany nie zapłaci innych rat, to wierzyciel wystawi zmieniony tytuł wykonawczy.

W zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie oraz kosztów upomnienia należnych na dzień wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule wykonawczym wskazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.

Sporządzając zmieniony tytuł wykonawczy:

–      poz. 1 „Numer tytułu wykonawczego” – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego

–      poz. 2 „Data wystawienia” – wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego

–      poz. 3 „Rodzaj dokumentu” – zaznacza się kwadrat 2 „zmieniony tytuł wykonawczy”

Przed sporządzeniem zmienionego tytułu wykonawczego wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie dotyczące należności nieobjętej dotychczas upomnieniem.