Jednolite teksty ustaw i rozporządzeń – zestawienie 2023 r.

W 2023 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70),
  • ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023 r. poz. 146) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz.1984),
  • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) oraz (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948),
  • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),
  • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469),
  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1626),
  • ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
  • ustawa Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383),
  • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505).