Termin wdrożenia e-Doręczeń przesunięty – zmiana od 19.12.2023 r.

Dz. U. z 18.12 br. poz. 2699 została opublikowana ustawa z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z art. 2 ww. ustawy wchodzi ona w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 19.12.2023 r.

Stosownie do art. 1 pkt 2 ustawy z 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych, termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m. in. jednostkom samorządu terytorialnego doręczania i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dotychczas wskazany na dzień nie późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r., został zmieniony. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 155 ust. 11 ustawy o doręczeniach elektronicznych termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r.późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Ponadto, stosownie do art. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych uchylony został art. 158 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych w brzmieniu “przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot publiczny posiada adres do doręczeń elektronicznych”. Oznacza to, że przepis art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych stosuje się również do podmiotów publicznych posiadających adres do doręczeń elektronicznych. Zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 5.10.2021 r.) do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania (wynikającego z komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji), do doręczania przez podmioty publiczne do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391 , art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4–9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy Ordynacja podatkowa w brzmieniu dotychczasowym.

Nadal zatem, również dla podmiotów publicznych posiadających już adres do doręczeń elektronicznych, obowiązują przepisy art. 144a art. 152a ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące zasad doręczenia pism w formie dokumentu elektronicznego (przez ESP lub portal podatkowy). Nie obowiązują natomiast, do dnia poprzedzającego dzień wynikający z komunikatu ministra właściwego do spraw informatyzacji, przepisy art. 144a ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące doręczania się na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych (dotyczy również podmiotów publicznych posiadających już adres do doręczeń elektronicznych).

Obowiązujące brzmienie przepisów:

Art. 144a ustawy Ordynacja podatkowa

§ 1. Doręczanie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona spełni jeden z następujących warunków:

1)    złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;

2)    wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny;

3)    wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

§ 1a.    Wystąpienie organu podatkowego o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3, może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie przez portal podatkowy lub na jej adres elektroniczny. Przepisów art. 152a § 1–5 nie stosuje się.

§ 1b.    Strona ma prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku organ podatkowy doręcza pismo w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego.

Art. 152a ustawy Ordynacja podatkowa

§ 1. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ podatkowy przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1)    informację, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;

2)    wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma;

3)    pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szczególności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu podatkowego, oraz informację o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w określony sposób.

§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego w sposób określony w § 1 pkt 3, organ podatkowy po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma.

§ 3. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2, mogą być automatycznie tworzone i przesyłane przez system teleinformatyczny organu podatkowego, a odbioru tych zawiadomień nie potwierdza się.

§ 5. W przypadku doręczenia, o którym mowa w § 3, organ podatkowy umożliwia adresatowi pisma dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie dokumentu elektronicznego za doręczone oraz informacji o dacie uznania pisma za doręczone i  o datach wysłania zawiadomień, o których mowa w § 1 i 2, w systemie teleinformatycznym.

§ 6. Warunki techniczne i organizacyjne doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy ustawy, o której mowa w § 1 pkt 3.