Publikacja nowego rozporządzenia dot. pomocy de minimis (aktualizacja).

Dz. Urz. UE L 2831 z 15.12.2023 zostało opublikowane rozporządzenie KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

Dotychczasowe rozporządzenie rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r., przy czym wprowadzono w nim zasadę, że po upływie ww. okresu wszelkie środki pomocy de minimis, spełniające warunki w nim określone (przyjęte do dnia 31 grudnia 2023 r.), można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy, a zatem maksymalnie do 30 czerwca 2024 r.

Programy pomocowe (uchwały) zgodne z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 dotyczą m.in.:

1) zwolnieniapodatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (uchwały przyjmowane na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych);
2) różnicowania stawek podatku od nieruchomości (uchwały przyjmowane na podstawie art. 5 ust. 2-4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych);

Obecnie istnieje już możliwość dostosowania udzielanej pomocy do nowego rozporządzenia KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis z datą obowiązywania nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000EUR (dotychczas limit wynosił 200 tys. EUR).

Zagadnienie pomocy de minimis jest przedmiotem również wpisu z 25.10.2023 r. “Pomoc de minimis po 31.12.2023 r. – wyjaśnienia UOKiK”.

Aktualizacja:

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało opublikowane wyjaśnienia UOKiK dotyczące nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej regulujących udzielanie pomocy de minimis (20.12.2023 r.):