Pomoc de minimis po 31.12.2023 r. – wyjaśnienia UOKiK.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyjaśnienia dotyczące możliwych wariantów postępowania w odniesieniu do czasu obowiązywania uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 – stan na 18.10.2023 r.

Obowiązujące do dnia 31 grudnia 2023 r. rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis nie zmienia, ani nie przedłuża okresów obowiązywania aktów prawa krajowego, a jedynie daje taką możliwość ustawodawcy/uchwałodawcy krajowemu.

W rozporządzeniu wprowadzono zasadę, że wszelkie środki pomocy de minimis, przyjęte do dnia 31 grudnia 2023 r., można wdrażać w sposób prawomocny przez kolejne 6 miesięcy, a zatem maksymalnie do 30 czerwca 2024 r.

Obowiązujące w gminach programy pomocowe (uchwały) zgodne z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 dotyczą m.in.: zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych (uchwały przyjmowane na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) oraz różnicowania stawek podatku od nieruchomości (uchwały przyjmowane na podstawie art. 5 ust. 2-4 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Oznacza to, że będzie można udzielać pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 jeszcze do dnia 30 czerwca 2024 r., o ile jednak:

➢ okres obowiązywania danego programu pomocowego (uchwały) nie został ograniczony do wcześniejszej daty (np. 31.12.2023 r.),

➢ dany program pomocowy (uchwała) przewiduje wprost taką datę obowiązywania (tj. 30.06.2024 r.),

➢ dany program pomocowy (uchwała) w ogóle nie określa daty obowiązywania.

W kontekście dat obowiązywania uchwał gminnych zgodnych z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz niepewności co do momentu publikacji przez KE nowego rozporządzenia, obecnie zidentyfikować można 3 następujące warianty postępowania wraz z ich skutkami:

 1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • a) Po upływie ww. terminu uchwała wygaśnie, co oznacza, że zastosowanie 6-miesięcznego okresu przejściowego (do 30.06.2024 r.) wynikającego z rozporządzenia KE nr 1407/2013 nie będzie dopuszczalne.
  • b) Dopuszczalne jest przedłużenie – np. w drodze nowelizacji – okresu obowiązywania uchwały o 6-miesięczny okres przejściowy (do 30.06.2024 r.), przy czym w takim przypadku należy uwzględnić fakt, że przedsiębiorcy, którzy nabędą prawo do pomocy w okresie od 1.1.2024 r. do 30.06.2024 r. będą korzystać z takiej pomocy wciąż na warunkach wynikających z rozporządzenia KE nr 1407/2013, które de facto będą mniej korzystne aniżeli te, które KE planuje zawrzeć w nowym rozporządzeniu (np. mniejszy pułap pomocy de minimis, wciąż odrębny i niższy pułapu dla sektora transportu drogowego towarów).
  • c) Dostosowanie znowelizowanej uchwały do nowego rozporządzenia KE (po publikacji nowego rozporządzenia w Dz. Urz. UE i z datą obowiązywania nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r.).
 2. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2024 r.
  • Pomoc na jej podstawie może być udzielana maksymalnie do dnia 30.06.2024 r., przy czym możliwe jest jej wcześniejsze dostosowanie do nowego rozporządzenia KE (po publikacji nowego rozporządzenia w Dz. Urz. UE i z datą obowiązywania nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r.).
 3. Uchwała nie zawiera końcowej daty obowiązywania.
  • O ile uchwała powołuje się na rozporządzenie KE nr 1407/2013, pomoc na jej podstawie może być udzielana maksymalnie do dnia 30.06.2024 r., przy czym możliwe jest jej wcześniejsze dostosowanie do nowego rozporządzenia KE (po publikacji nowego rozporządzenia w Dz. Urz. UE i z datą obowiązywania nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 r.).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy publicznej, projekt programu pomocowego (w przedmiotowym przypadku projekt uchwały) przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Obowiązek zgłoszenia dotyczy nie tylko projektów nowych uchwał, ale również projektów ich nowelizacji w zakresie np. daty obowiązywania.

Kolejne wyjaśnienia UOKiK dotyczące nowych rozporządzeń Komisji Europejskiej regulujących udzielanie pomocy de minimis zostały opublikowane 23.01.2024 r.