Dzień przedawnienia zobowiązania podatkowego: 31 grudnia, 1 czy 2 czy 3 stycznia?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Który z dni: 31 grudnia 2023 r. , 1 stycznia, 2 stycznia czy 3 stycznia 2024 r. jest dniem, w którym przedawnia się zobowiązania podatkowe za 2018 r. (w przypadku gdy nie dochodzi do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia)? Czy w przypadku, dzień gdy 31 grudnia 2023 r. wypada w dzień wolny ustawowo od pracy następuje przesunięcie daty przedawnienia?

Określenie użyte w art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa „licząc od końca roku kalendarzowego” oznacza „od 31 grudnia” danego roku.

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Dla zobowiązania podatkowego za 2018 r. określenie „z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego” oznacza „z upływem 31 grudnia 2023 r.”

Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych to termin o materialnym charakterze, ale również do niego ma zastosowanie przepis art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa (wyrok WSA w Łodzi z 8 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 158/18).

Stosownie zatem do art. 12 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Jeżeli 31 grudnia 2023 r. przypada w niedzielę, a 1 stycznia 2024 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy (zgodnie z art. 1 ustawy o dniach wolnych od pracy) za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniach wolnych od pracy, czyli 2 stycznia 2024 r., tym samym zobowiązanie podatkowe za 2018 r. (w przypadku gdy nie dochodzi do zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia) przedawni się z upływem 2 stycznia 2024 r., czyli 3 stycznia 2024 r.

O przedawnieniu można również przeczytać m. in. we wpisach: