Decyzja ze stawką opłaty podwyższonej – decyzją konstytutywną.

Zgodnie natomiast z art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6j ust. 3b, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3.

W wyroku z 1.08.2023 r. sygn. akt III FSK 1018/22 NSA wskazał, że decyzja wydana na podstawie art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter konstytutywny, i swoim charakterem zbliżona jest do art. 21 § 1 pkt 2, a nie art. 21 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Decyzja wydana na podstawie art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przeciwieństwie do decyzji wydanej na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma charakteru otwartego, bowiem wydawana jest na określony czas, tj. za okres w którym właściciel nieruchomości faktycznie nie segregował odpadów.

Momentem, z którym dla mieszkańca powstaje obowiązek uiszczenia podwyższonej opłaty, nie jest moment nieselektywnego zbierania odpadów i powiadomienia organu i właściciela przez podmiot odbierający odpady komunalne o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania tych odpadów, a moment doręczenia decyzji, o której mowa w art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wtedy dopiero, w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, konkretyzuje się stan faktyczny sprawy, dający podstawę do jego subsumcji pod normę zawartą w art. 6ka ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jeżeli podatnik ma obowiązek zapłaty opłaty według stawki podwyższonej (sankcyjnej) dopiero na skutek konstytutywnej decyzji organu podatkowego, to tym samym nie może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty odsetek od takiej opłaty, która jeszcze do chwili doręczenia decyzji nie istnieje (zob. wyrok NSA z 8 marca 2017 r., II FSK 63/17).

Po ustaniu określonego w decyzji wydanej na postawie art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach okresu obowiązywania stawki podwyższonej, wysokość opłaty za kolejne okresy rozliczeniowe będzie nadal wynikała z deklaracji, gdyż w przeciwieństwie do regulacji art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decyzja wydana na postawie art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie eliminuje jej z obrotu prawnego.