Przedawnienie obowiązku zapłaty kosztów upomnienia z 2018 r.

Obowiązujący od 20 lutego 2021 r. przepis  art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowi o przedawnieniu obowiązku zapłaty kosztów upomnienia z upływem 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wygasł egzekwowany obowiązek, bez możliwości przerwania lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Niemniej, zasada zapisana w art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie jest jedyną, aktualnie obowiązującą regułą przedawniania obowiązku zapłaty kosztów upomnienia.

Stosownie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem 20 lutego 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2 art. 6 ww. ustawy, zgodnie z którym stosuje się przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli jest on korzystniejszy dla zobowiązanego.

W  przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. niezbędne jest ustalenie daty przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia według przepisów dotychczasowych oraz wg art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie wybór rozwiązania korzystniejszego dla zobowiązanego (czyli wybór wcześniejszego terminu przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia).

Przykład

Upomnienie i tytuł wykonawczy dotyczące zaległości podatkowej za 2018 r. zostały wystawione w 2018 r. Nie został przerwany ani zawieszony bieg terminu przedawnienia, zaległości nie zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę wygasła w wyniku przedawnienia z upływem 31.12.2023 r.

Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawni się:

  • wg zasady przyjmowanej przed 20.02.2021 r. – z upływem 31.12.2023 r. (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności),
  • wg art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z upływem 31.12.2026 r.

Reasumując,obowiązek zapłaty kosztów upomnienia z 2018 r. przedawnił się z upływem 31.12.2023 r. jako rozwiązanie korzystniejsze dla podatnika.

Od 25 marca 2024 r. nastąpi zmiana zasad przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia.