Późniejszy termin płatności dla inkasentów.

Rada gminy ma możliwość zarządzenia poboru w drodze inkasa w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, opłat lokalnych: targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy wyznacza wówczas inkasentów oraz określa wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.

Pytanie: Jeżeli rada gminy wyznaczy późniejszy termin płatności dla inkasentów, np. 4 dni to należy wliczyć w to też soboty i niedziele czy tylko dni robocze?

Odpowiedź:  W przypadku gdy rada gminy w uchwale wskaże, że inkasent jest zobowiązany do wpłacenia pobranych kwot w terminie 4 dni od dnia ich pobrania oznacza to, że w liczbę dni należy wliczyć również sobotę i niedzielę, a w przypadku gdy 4-ty dzień przypada na sobotę lub niedzielę terminem będzie wówczas pierwszy dzień roboczy, czyli poniedziałek.

Natomiast w przypadku gdy rada gminy w uchwale wskaże, że inkasent jest zobowiązany do wpłacenia pobranych kwot w terminie 4 dni roboczych od dnia ich pobrania wówczas nie wlicza się w liczbę dni soboty oraz niedzieli.