Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pismem z dnia 15 grudnia 2023 r. znak WI.54.66.2023 udzieliła odpowiedzi na pytanie: czy zasadne jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości przez samorządową jednostkę budżetową realizującą zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w której wykaże powierzchnię budynków według klasyfikacji budynki pozostałe i zastosuje stawkę dla budynków pozostałych oraz nie wykaże budowli Samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie dążąc do osiągnięcia zysku, a celem świadczenia usług nie jest działalność zarobkowa, lecz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W odpowiedzi wskazano:

Samorządowa jednostka budżetowa wykonując zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie wypełnia definicji działalności gospodarczej.

W deklaracji na podatek od nieruchomości samorządowa jednostka budżetowa winna więc wykazywać
posiadane grunty i budynki związane z działalnością wodno – ściekową według stawki pozostałe grunty
i budynki, natomiast nie powinna wykazywać budowli, ponieważ zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wyłącznie
budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Samorządowa jednostka budżetowa powinna dokonać odpowiednich korekt deklaracji na podatek od nieruchomości.