Wezwanie do złożenia oświadczenia również o majątku wspólnym zobowiązanego i jego małżonka.

W Dz. U. poz. 315 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2024 r.

Rozporządzenie określa elementy zawarte w wezwaniu zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz elementy oświadczenia zobowiązanego, o którym mowa w art. 6 § 1dart. 37b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 37b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny lub wierzyciel wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia.

Stosownie do § 3 rozporządzenie w sprawie oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia oraz wezwania do jego złożenia w przypadku gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka, zwany dalej „majątkiem wspólnym”, wezwanie zawiera również żądanie złożenia oświadczenia:
1) o danych małżonka zobowiązanego: jego imieniu i nazwisku oraz adresie jego miejsca zamieszkania, a także numerze PESEL lub NIP, jeżeli małżonek taki numer posiada, albo innym numerze identyfikacyjnym ze wskazaniem jego rodzaju, jeżeli małżonek nie posiada numeru PESEL lub NIP;
2) wykazującego posiadany majątek wspólny:
a) przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich,
b) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
c) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) o zawarciu umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpieniu innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności majątkiem wspólnym.